Меню
Вашата количка

Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ползвателите на уебсайта www.KOZMETICHNIUREDI.COM и фирма КРАСОТА И СТИЛ ООД. В тях е описана информация за правата, ограниченията и отговорностите на потребителите при използване на уебсайта. Всеки потребител е обвързан с тези условия от влизането в сайта до неговото напускане.

Уебсайтът www.KOZMETICHNIUREDI.COM е собственост на фирма КРАСОТА И СТИЛ ООД. www.KOZMETICHNIUREDI.COM е интернет магазин, чрез който се осъществява търговска дейност.

В уебсайта се представят продукти, които се внасят и разпространяват от фирма КРАСОТА И СТИЛ ООД.

Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите.

КРАСОТА И СТИЛ ООД си запазва правото да прави промени в общите условия за ползване на уебсайта по всяко време и без предварително уведомяване.


УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1. Поръчването на продукт от www.KOZMETICHNIUREDI.COM може да се извърши от различни раздели и секции на уебсайта, в които са представени стоки и има възможност да се закупят онлайн.

2. Цената, указана за всеки продукт е за 1 брой и в нея има начислено ДДС. В посочената цена не е включена цената за доставка.

3. За да извърши поръчка, ползвателят на уебсайта трябва да посочи изисканата от фирмата информация за осъществяване на поръчката. Потребителят трябва да попълни информация според дадените в уебсайта опции. Задължително трябва да се въведат име, телефон за контакт, адрес, на който да бъде изпратена поръчката и e-mail адрес за потвърждение на поръчката. След като цялата необходима информация е въведена и поръчката е потвърдена, тя ще стартира. При непопълване на задължителни полета, както и въвеждането на невярна или неточна информация, фирмата не се обвързва със задължението си за изпълнение и доставка на поръчката.

4. Осъществяването на поръчка се извършва в следните етапи: Посочване на желаната бройка от полето за това. Действието ще промени количеството на продукта и съответно цената за плащане. След избор на количество, потребителят трябва да отиде в кошница и да кликне с мишката върху бутона „плащане“, след което да изпълни всички изискани стъпки и да въведе нужната информация.

5. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, като с него ще се свърже служител на КРАСОТА И СТИЛ ООД по телефон или e-mail в рамките на работното време на фирмата.

6. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

7. С натискане на бутона „Купи“ ползвателят на уебсайта извършва действие, представляващо волеизявление, обвързващо със силата на договор между потребителя и фирма КРАСОТА И СТИЛ ООД, ползвайки описаните тук условия и правилата, включени в Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

8. Освен тук, условията за доставка на поръчаните артикули са упоменати в отделна секция в уебсайта.


УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриерска фирма, наета от КРАСОТА И СТИЛ ООД. Доставката се извършва на посочен от потребителя адрес. Купувачът/потребителят е задължен да осигури достъп. Длъжен е още да осигури контактно лице, което да приеме и да заплати поръчката. В случай, че потребителят или упълномощено от него лице не бъдат намерени на посочения адрес и в уговореното време и не може да се установи връзка с тях по телефон, поръчката ще бъде оставена в офис на куриерската фирма до поискване от потребителя.

2. В случай, че потребителят е упълномощил друго лице да приеме и заплати поръчката, той (направилият първоначалното поръчката) няма право на възражения към доставката и не може да изиска връщане на поръчката.

3. РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА СЕ ПОЕМАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Цената на доставката се формира според обема и теглото на продукта.  При продукти, чийто обем надвишава теглото им, цената на доставка се пресмята според обема. За пример, ако продуктът влиза в дадена тарифа по тегло, но е твърде обемист по форма, куриерът го пресмята двойно. 

*Цената на доставка не зависи от посочения адрес и не се променя според това дали той е личен или офис на куриера. 

*При обща поръчка на няколко продукта, не заплащате отделна доставка за всеки от тях. Цената се рекалкулира, според тарифната политика на куриера.   

Примерни цени:
до 2 кг - 4.99 лв
до 5 кг - 6.99 лв
до 10 кг 9.99 - 12.99 лв
до 15 кг - 13.99 - 15.99 лв
до 20 кг - 16.99 - 24.99 лв
от 20 до 30кг - 24.99 - 29.99 лв
от 30 дп 40 кг - 29.99 - 49.99 лв

Примерни цени за доставка за единичен козметичен уред  10-15 лева

Преди пратката ви да бъде изпратена, наш служител  ще се свърже с вас за уточняване на цената на доставката и деня на получаване. 

4. В случай на възникнали непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи доставянето на поръчката в уговорения срок, КРАСОТА И СТИЛ ООД или представител на куриерската фирма, извършваща доставката, са длъжни да уведомят за това купувача по телефон или e-mail.


ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят има право да откаже поръчани и доставени стоки в следните случаи:

а) има видимо разминаваме между поръчаната и доставената стока, което би могло да се установи с обикновено преглеждане на поръчката;

б) поръчаната стока е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената, изискана при доставката не съответства на предварително договорената;

г) срокът за доставка не е спазен.

Гореописаните условия са валидни само към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори, няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. В случай, че стоката е подменена при доставката и това не е възможно да се установи в момента на доставка, потребителят може да върне заменената стока, без да заплаща за допълнителните разходи. Това може да стане само след оглед, в следствие на който да се установи, че стоката е подменена.

3. В случай, че се установи скрит дефект на стоката са в сила гаранционните условия, упоменати в уебсайта.

4. Ако към поръчаната стока потребителят е получил гаранционна карта, издадена от производителя, а не от КРАСОТА И СТИЛ ООД, той следва да се обръща за гаранционно обслужване към сервизите, упоменати в получената гаранционна карта.

5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя. Продуктите, включително опаковката, трябва да са напълно запазени и неизползвани. При връщане на продукти потребителят трябва да предостави банкова сметка, на която да бъде преведена сумата за продукта.


ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Предоставената информация е предмет на авторско право на КРАСОТА И СТИЛ ООД. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на КРАСОТА И СТИЛ ООД. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на КРАСОТА И СТИЛ ООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).

3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.


ОТГОВОРНОСТИ

1. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

3. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

4. КРАСОТА И СТИЛ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна KOZMETICHNIUREDI.COM.

5. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

6. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

7. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

8. КРАСОТА И СТИЛ ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Този сайт е защитен от Българските закони за интелектуалната собственост и международните договори. Всички текстове и изображения в сайта са собственост на КРАСОТА И СТИЛ ООД или трети страни лицензодатели. Освен за употреба, разрешена от тези условия, вие не притежавате никакви права, върху което и да е от съдържанието или други елементи на сайта.

Нито един от елементите по никакъв начин не може да бъде частично или изцяло обект на продажба, копиране, възпроизвеждане, публикуване или разпространение. Тези действия биха били възможни само след изрично писмено съгласие от КРАСОТА И СТИЛ ООД.


ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато пускате поръчка или ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви, така че да можем да обработим поръчката Ви или искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и телефонен номер. Събираме и други данни с цел проследяване на поведение в анонимен вариант и анализ на интернет трафика - идентификатор на устройството (device ID), история на посетените страници в www.kozmetichniuredi.com, използван уеб браузер. С тези данни не можем да ви идентифицираме пряко, те само ни помагат по-добре да разберем вашето поведение в този Сайт.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

- обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, куриерска фирма);

- куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката (ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД и ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД) и;

- компании за анализ на потребителското поведение (предоставят се само анонимизирани данни за Вашето устройство, браузер и посетени страници в този Сайт; виж раздел Бисквитки и анализ на интернет трафика).

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри в дата център 3DC/Equinix, София и са собственост на Джъмп.БГ ЕООД. Компанията покрива изискванията на GDPR

Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване, извършени умишлено от лице или в случай на технически неизправности, аварии, произшествия, бедствия, др., се осигурява посредством:

- криптиране на личните ви данни, съхранявани на сървъра;

- въвеждане на пароли за компютрите, чрез които се предоставя достъп до личните данни, и файловете, които съдържат лични данни;

Бисквитки и анализ на интернет трафика

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия Сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко. Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по силата на конфиденциални споразумения. Чрез техните услуги и технологии имаме възможност да анализираме Вашето поведение и да подобрим работата на нашия Сайт. Тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.Тези компании са:

- Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Adwords: https://privacy.google.com/ ;

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;

- Zendesk: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/;

Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение.

Нюзлетър, мейлинг

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър/мейлинг, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.

Вашите права

Права на субектите на данни според GDPR

Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация през своя профил.

Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да коригирате тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да изтриете всичко през профила си или да поискате да изтрием личните Ви данни от наша страна.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Ние използваме бисквитки и подобни технологии.
Научете повече тук.