Общи условия

  1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ползвателите на уебсайта www.KOZMETICHNIUREDI.COM и фирма КРАСОТА И СТИЛ ООД. В тях е описана информация за правата, ограниченията и отговорностите на потребителите при използване на уебсайта. Всеки потребител е обвързан с тези условия от влизането в сайта до неговото напускане.
  2. Уебсайтът www.KOZMETICHNIUREDI.COM е собственост на фирма КРАСОТА И СТИЛ ООД. www.KOZMETICHNIUREDI.COM е интернет магазин, чрез който се осъществява търговска дейност.
  3. В уебсайта се представят продукти, които се внасят и разпространяват от фирма КРАСОТА И СТИЛ ООД.
  4. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите.
  5. КРАСОТА И СТИЛ ООД си запазва правото да прави промени в общите условия за ползване на уебсайта по всяко време и без предварително уведомяване.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1. Поръчването на продукт от www.KOZMETICHNIUREDI.COM може да се извърши от различни раздели и секции на уебсайта, в които са представени стоки и има възможност да се закупят онлайн.

2. Цената, указана за всеки продукт е за 1 брой и в нея има начислено ДДС. В посочената цена не е включена цената за доставка.

3. За да извърши поръчка, ползвателят на уебсайта трябва да посочи изисканата от фирмата информация за осъществяване на поръчката. Потребителят трябва да попълни информация според дадените в уебсайта опции. Задължително трябва да се въведат име, телефон за контакт, адрес, на който да бъде изпратена поръчката и e-mail адрес за потвърждение на поръчката. След като цялата необходима информация е въведена и поръчката е потвърдена, тя ще стартира. При непопълване на задължителни полета, както и въвеждането на невярна или неточна информация, фирмата не се обвързва със задължението си за изпълнение и доставка на поръчката.

4. Осъществяването на поръчка се извършва в следните етапи: Посочване на желаната бройка от полето за това. Действието ще промени количеството на продукта и съответно цената за плащане. След избор на количество, потребителят трябва да отиде в кошница и да кликне с мишката върху бутона „плащане“, след което да изпълни всички изискани стъпки и да въведе нужната информация.

5. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, като с него ще се свърже служител на КРАСОТА И СТИЛ ООД по телефон или e-mail в рамките на работното време на фирмата.

6. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

7. С натискане на бутона „Купи“ ползвателят на уебсайта извършва действие, представляващо волеизявление, обвързващо със силата на договор между потребителя и фирма КРАСОТА И СТИЛ ООД, ползвайки описаните тук условия и правилата, включени в Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

8. Освен тук, условията за доставка на поръчаните артикули са упоменати в отделна секция в уебсайта.

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриерска фирма, наета от КРАСОТА И СТИЛ ООД. Доставката се извършва на посочен от потребителя адрес. Купувачът/потребителят е задължен да осигури достъп. Длъжен е още да осигури контактно лице, което да приеме и да заплати поръчката. В случай, че потребителят или упълномощено от него лице не бъдат намерени на посочения адрес и в уговореното време и не може да се установи връзка с тях по телефон, поръчката ще бъде оставена в офис на куриерската фирма до поискване от потребителя.

2. В случай, че потребителят е упълномощил друго лице да приеме и заплати поръчката, той (направилият първоначалното поръчката) няма право на възражения към доставката и не може да изиска връщане на поръчката.

3. РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА СЕ ПОЕМАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Цената на доставката се формира според обема и теглото на продукта.  При продукти, чийто обем надвишава теглото им, цената на доставка се пресмята според обема. За пример, ако продуктът влиза в дадена тарифа по тегло, но е твърде обемист по форма, куриерът го пресмята двойно. 
*Цената на доставка не зависи от посочения адрес и не се променя според това дали той е личен или офис на куриера. 
*При обща поръчка на няколко продукта, не заплащате отделна доставка за всеки от тях. Цената се рекалкулира, според тарифната политика на куриера.   

Примерни цени:

до 2 кг - 4.99 лв
до 5 кг - 6.99 лв
до 10 кг 9.99 - 12.99 лв
до 15 кг - 13.99 - 15.99 лв
до 20 кг - 16.99 - 24.99 лв
от 20 до 30кг - 24.99 - 29.99 лв
от 30 дп 40 кг - 29.99 - 49.99 лв

Примерни цени за доставка за единичен козметичен уред  10-15 лева
Преди пратката ви да бъде изпратена, наш служител  ще се свърже с вас за уточняване на цената на доставката и деня на получаване. 

4. В случай на възникнали непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи доставянето на поръчката в уговорения срок, КРАСОТА И СТИЛ ООД или представител на куриерската фирма, извършваща доставката, са длъжни да уведомят за това купувача по телефон или e-mail.

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

 

1.Потребителят има право да откаже поръчани и доставени стоки в следните случаи:

а) има видимо разминаваме между поръчаната и доставената стока, което би могло да се установи с обикновено преглеждане на поръчката;

б) поръчаната стока е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената, изискана при доставката не съответства на предварително договорената;

г) срокът за доставка не е спазен.

 

Гореописаните условия са валидни само към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори, няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

 

2. В случай, че стоката е подменена при доставката и това не е възможно да се установи в момента на доставка, потребителят може да върне заменената стока, без да заплаща за допълнителните разходи. Това може да стане само след оглед, в следствие на който да се установи, че стоката е подменена.

3. В случай, че се установи скрит дефект на стоката са в сила гаранционните условия, упоменати в уебсайта.

4. Ако към поръчаната стока потребителят е получил гаранционна карта, издадена от производителя, а не от КРАСОТА И СТИЛ ООД, той следва да се обръща за гаранционно обслужване към сервизите, упоменати в получената гаранционна карта.

5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя. Продуктите, включително опаковката, трябва да са напълно запазени и неизползвани. При връщане на продукти потребителят трябва да предостави банкова сметка, на която да бъде преведена сумата за продукта.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

 

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Предоставената информация е предмет на авторско право на КРАСОТА И СТИЛ ООД. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на КРАСОТА И СТИЛ ООД. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на КРАСОТА И СТИЛ ООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).

3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

 

ОТГОВОРНОСТИ

 

1. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

3. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

4. КРАСОТА И СТИЛ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна KOZMETICHNIUREDI.COM.

5. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

6. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

 

7. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

8. КРАСОТА И СТИЛ ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

 

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Този сайт е защитен от Българските закони за интелектуалната собственост и международните договори. Всички текстове и изображения в сайта са собственост на КРАСОТА И СТИЛ ООД или трети страни лицензодатели. Освен за употреба, разрешена от тези условия, вие не притежавате никакви права, върху което и да е от съдържанието или други елементи на сайта.

Нито един от елементите по никакъв начин не може да бъде частично или изцяло обект на продажба, копиране, възпроизвеждане, публикуване или разпространение. Тези действия биха били възможни само след изрично писмено съгласие от КРАСОТА И СТИЛ ООД.